Đăng ký hosting

Hosting
Demo
60.000đ
/tháng
1,5GB dung lượng
20GB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Student
80.000đ
/tháng
2GB dung lượng
40GB băng thông
20 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Personal
100.000đ
/tháng
3GB dung lượng
70GB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Startup
110.000đ
/tháng
4GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
3 MySQL
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Business Households
160.000đ
/tháng
6GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
6 MySQL
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Co., Ltd
240.000đ
/tháng
10GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
9 MySQL
Unlimited Sub Domain
3 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Co., Jsc
410.000đ
/tháng
20GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
Unlimited Sub Domain
6 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Ecommerce
490.000đ
/tháng
30GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
20 MySQL
Unlimited Sub Domain
8 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Demo
36.000đ
/tháng
1,5GB dung lượng
20GB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
0 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Student
52.000đ
/tháng
2GB dung lượng
40GB băng thông
20 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Personal
72.000đ
/tháng
3GB dung lượng
70GB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Startup
89.000đ
/tháng
4GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Business Households
135.000đ
/tháng
6GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
4 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Co., Ltd
219.000đ
/tháng
10GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
6 MySQL
3 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
3 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Co., Jsc
389.000đ
/tháng
20GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
11 MySQL
4 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
6 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Ecommerce
461.500đ
/tháng
30GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
5 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
8 Addon Domain
Unlimited Park Domain