Xử lý thư mục

Website

Hướng dẫn sử dụng các hàm xử lý thư mục.

Xử lý thư mục

Tại index.php, khai báo sử thư viện directory.

$soc->use_dir();

Các hàm trong thư viện:

// Kiểm tra thư mục rỗng
$soc->dir->isEmpty($path);

// Tạo thư mục. cho phép tạo cùng lúc nhiều cấp thư mục từ ngoài vào trong
$soc->dir->mkdirDeep($path, $mode=0755);

// Xoá thư mục đồng thời xoá tất cả thư mục con và tập tin bên trong
$soc->dir->rmdirDeep($path, $mode=0755);

// CHMOD nhiều cấp từ ngoài vào trong cho cả file và thư mục
$soc->dir->chmodDeep($path, $filePerm=0644, $dirPerm=0755);
	
// Copy toàn bộ thư mục và file đến một nơi khác
$soc->dir->copyDeep($src, $dst);


Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.