Tạo thumbnail và xử lý ảnh

Website

Thư viện hỗ trợ tạo thumbnail, lật ảnh, thay đổi kích thước ảnh, thêm hiệu ứng, watermark...

Khai báo thư viện

$soc->use_image();

Tạo thumbnail

$soc->image->open('../upload/abc.jpg'); // M file nh abc.jpg (VD: 400x300px)  
$soc
->image->thumbnail(50, 50); // Tạo thumbnail có kích thước 50x50px
$soc->image->saveAs('../upload/abc-thumbnail.jpg', 100); // Lưu nh thumbnail với cht lượng 100 (từ 0 đến 100)

Nâng cao

// Tạo nh trng với kích thước và màu sc do bạn tự quyết định
$soc->image->blank($width, $height, $color);

// Sau khi x lý, lưu cập nhật vào nh gc đã m với cht lượng mặc định hoặc cht lượng khác
$soc->image->save();
$soc->image->save(80);

// Không lưu vào file mà hin thị nh ra trình duyệt
$soc->image->show();

// Lật nh theo trục X
$soc->image->flipX();

// Lật nh theo trục Y
$soc->image->flipY();

// Xoay nh ($degress s dương là theo chiu kim đng h)
$soc->image->rotate($degrees);

// Thay đi kích thước nh theo width (height tự tính theo t lệ)
$soc->image->resizeByWidth($new_width);

// Thay đi kích thước nh theo height (width tự tính theo t lệ)
$soc->image->resizeByHeight($new_height);

// Thay đi kích thước nh (nh sẽ bị méo nếu khác t lệ)
$soc->image->resize($new_width, $new_height);

// Ct nh theo hình chữ nhật được tạo ra từ đường chéo ca 2 đim ($x1, $y1) và ($x2, $y2)
$soc->image->crop($x1, $y1, $x2, $y2);

// Tô màu cho nh
$soc->image->fill($color);

// Chuyn nh thành đen trng
$soc->image->desaturate();

// Chuyn màu đi lập
$soc->image->invert();

// Tăng gim sáng ti (từ -255 đến 255)
$soc->image->brightness($value);

// Tăng gim độ tương phn (từ -100 đến 100)
$soc->image->contrast($value);

// Chnh màu sc ph và opacity (từ 0.0 đến 1.0)
$soc->image->colorize($color, $opacity);

// Hiệu ứng edges
$soc->image->edges();

// Hiệu ứng emboss
$soc->image->emboss();

// B filter mean
$soc->image->meanRemove();

// Làm m
$soc->image->blur();

// Làm m theo gaussian
$soc->image->blurGaussian($value);

// Hiệu ứng hình vẽ (hình phát tho)
$soc->image->sketch();

// Smooth (từ -10 đến 10)
$soc->image->smooth($value);

// Hiệu ứng pixelate (truyn vào s px)
$soc->image->smooth($value);

// Hiệu ứng sepia
$soc->image->sepia();

// Opacity (từ 0.0 đến 1.0)
$soc->image->opacity($value);

// Watermark
// $watermark_path: đường d
n file nh
// $position: center, top, right, bottom, left, top left, top right, bottom left, bottom right
// $opacity: từ 0.0 đ
ến 1.0
$soc->image->watermark($watermark_path, $position, $opacity, $margin_horizontal, $margin_vertical);

// Viết chữ lên nh
$soc->image->addText($text, $font_path, $font_size, $color, $position, $margin_horizontal, $margin_vertical);

// Ly chiu rộng
$soc->image->getWidth();

// Ly chiu cao
$soc->image->getHeight();

// Ly tt c thông tin ca nh, kết qu tr v là mng
$soc->image->getInfo();

// Ly kh nh: portrait, landscape, square
$soc->image->getOrientation();

// Ly đuôi nh
$soc->image->getExtension(); // Ly đuôi nh đang m
$soc->image->getExtension($path); // Ly đuôi nh từ $path

Tính Nguyễn

Gia nhập: 27-01-2016 Tính Nguyễn

Chuyên thiết kế mọi loại website.