Gửi SMS

Website

Hướng dẫn kết nối API và gửi SMS cho thành viên nhằm gửi mã OTP, quảng cáo...

Gửi SMS

Bước 1: Tại config.inc.php, khai báo sms_domain và sms_secret.

$config['sms_domain'] = 'thietkewebso.com';
$config['sms_secret'] = '87fbb2a8853c677fa67abca5c99318ac';

Bước 2: Tại index.php, khai báo sử thư viện SMS.

$soc->use_sms($_SESSION['config']['sms_domain'], $_SESSION['config']['sms_secret']);

Bước 3: Tại vị trí muốn gửi SMS, gọi hàm để gửi.

$soc->sms->send('+84938003000', 'Noi dung tin nhan');


Tính Nguyễn

Gia nhập: 27-01-2016 Tính Nguyễn

Chuyên thiết kế mọi loại website.