Gửi SMS

Website

Hướng dẫn kết nối API và gửi SMS cho thành viên nhằm gửi mã OTP, quảng cáo...

Gửi SMS

Bước 1: Tại config.inc.php, khai báo sms_domain và sms_secret.

$config['sms_domain'] = 'thietkewebso.com';$config['sms_secret'] = '87fbb2a8853c677fa67abca5c99318ac';

Bước 2: Tại index.php, khai báo sử thư viện SMS.

$soc->use_sms($_SESSION['config']['sms_domain'], $_SESSION['config']['sms_secret']);

Bước 3: Tại vị trí muốn gửi SMS, gọi hàm để gửi.

$soc->sms->send('+84938003000', 'Noi dung tin nhan');

Lưu ý: Kết quả trả về là mảng JSON gồm:

  • status: Kết quả của việc gửi SMS với 1 là gửi đi thành công và 0 là gửi đi thất bại.
  • balance: Số dư sau khi thực hiện lệnh gửi SMS. Dựa vào số dư này có thể xây dựng hệ thống cảnh báo cho admin biết để nạp tiền, tránh hệ thống bị trì trệ không thể gửi SMS được vì đã hết tiền.
  • message: Phản hồi từ server giải thích thêm cho status.

Ngoài ra, có thể gọi hàm sau để kiểm tra số dư bất kỳ lúc nào:

$soc->sms->getBalance();

Trường hợp muốn lấy ra dữ liệu lịch sử các tin nhắn đã gửi, có thể sử dụng hàm:

$soc->sms->getHistory($filter=array());

Với $filter là mảng dữ liệu cho phép lọc, sắp xếp, cài đặt số lượng dòng mỗi trang có cấu trúc như sau:

$filter = array(
	,'SMS_ID'=>''
	,'SMS_From'=>''
	,'SMS_To'=>''
	,'SMS_Message'=>''
	,'SMS_TimeFrom'=>''
	,'SMS_TimeTo'=>''
	,'SMS_Price'=>''
	,'order_by'=> 'SMS_ID'
	,'sort'=>'desc'
	,'rows_per_page'=>10
	,'page'=>1
);


Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.