Dữ Liệu có cấu trúc Schema.org

Website

Schema.org (hay thường gọi là Schema) là 1 thuật ngữ về các thẻ (Microdata ) mà bạn có thể thêm vào HTML để cải thiện thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Các thuộc tính Global

Microdata giới thiệu 5 thuộc tính Global cung cấp định nghĩa cho các dữ liệu của bạn.
  • itemscope: Được sử dụng để tạo một item. Thuộc tính này là một thuộc tính logic mà nói rằng có Microdata trên trang này, và đây là nơi nó bắt đầu.
  • itemtype: Thuộc tính này là một URL hợp lệ mà định nghĩa item và cung cấp ngữ cảnh cho các thuộc tính.
  • itemid: Thuộc tính này là bộ nhận diện global cho item
  • itemprop: Thuộc tính này định nghĩa một thuộc tính của item
  • itemref: Thuộc tính này cung cấp một danh sách các phần tử bổ sung để tìm các cặp tên-giá trị của item.

Ví dụ, để trên kết quả tìm kiếm có thêm các ngôi sao (các đánh giá của khách hàng trên 1 trang web).
Tham khảo các dữ liệu cấu trúc được hỗ trợ tại đây: https://schema.org/ 

<div class="text-left" itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">

    <span itemprop="ratingValue" class="hide"> $rating_avg </span>

    <span itemprop="bestRating" class="hide"> $rating_max </span>

    <span itemprop="ratingCount" class="hide"> $count_rating </span>

    <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">

        <div class="pro-desc" style="display: none;">

            <h1 itemprop="name" class="title-product h4"> Product_Name </h1>

            <ul class="list-unstyled desc2">

                <li class="desc">

                    <p itemprop="description"> Product_Description </p>

                </li>

            </ul>

        </div>

    </div>


    <!-- Bootstrap-start-rating plugin -->

    <input

    id="star_rating" type="number" class="rating" min=0 max=10 data-step=1 data-size="xs" data-stars=5

        data-show-clear="false" value="$rating_avg" data-default-caption="{rating}/10"

    >

</div>


Trong đó:
  • $rating_avg: Là điểm trung bình của tất cả đánh giá trên sản phẩm, bài viết.
  • $rating_max: Là điểm đánh giá cao nhất của sản phẩm, bài viết.
  • $count_rating: Là số lượt đánh giá trên mỗi sản phẩm, bài viết.

Tải bootstrap-star-rating ở đây: https://github.com/kartik-v/bootstrap-star-rating

Nguyễn Việt

Gia nhập: 04-01-2018 Nguyễn Việt