Email server riêng

email server riêng
BẢNG SO SÁNH DỊCH VỤ
Gói dịch vụ DEDICATED EMAIL SERVER #1 DEDICATED EMAIL SERVER #2 DEDICATED EMAIL SERVER #3 DEDICATED EMAIL SERVER #4
Dung lượng 300 500 1000 2000
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email forwarder Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Mail list Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Add-on Domain 5 7 10 15
Private IP 1 1 1 1
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP