Cloud VPS

Server

CLOUD VPS #199,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5500/E5600
Core 1 core
HDD25GB [SSD Cloud Storage]
RAM
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #2207,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5500/E5600
Core 2 core
HDD40GB [SSD Cloud Storage]
RAM 768MB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #3382,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5500/E5600
Core 3 core
HDD50GB [SSD Cloud Storage]
RAM 2GB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #4716,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5500/E5600
Core 4 core
HDD80GB [SSD Cloud Storage]
RAM 3GB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #5805,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5500/E5600
Core 5 core
HDD120GB [SSD Cloud Storage]
RAM 3GB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #6945,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 5 core
HDD160GB [SSD Cloud Storage]
RAM 3GB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #71,200,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 6 core
HDD200GB [SSD Cloud Storage]
RAM 3GB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #81,575,000đ / tháng

CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 6 core
HDD250GB [SSD Cloud Storage]
RAM 4GB + 1,5GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên