Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo google adwords

GOOGLE #11.500.000đ

Số từ khóa 1-3
Số lượng mẫu quảng cáo2
Báo cáo Hàng tháng
Đặt logo trênbang.vn

GOOGLE #23.000.000đ

Số từ khóa 1-8
Số lượng mẫu quảng cáo2
Báo cáo Hàng tháng
Đặt logo trênbang.vn

GOOGLE #35.000.000đ

Số từ khóa 1-15
Số lượng mẫu quảng cáo4
Báo cáo Hai lần/ tháng
Đặt logo trênbang.vn

GOOGLE #47.000.000đ

Số từ khóa 1-20
Số lượng mẫu quảng cáo6
Báo cáo Hai lần/ tháng
Đặt logo trênbang.vn

GOOGLE #510.000.000đ

Số từ khóa 1-25
Số lượng mẫu quảng cáo8
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn

GOOGLE #620.000.000đ

Số từ khóa 1-30
Số lượng mẫu quảng cáo10
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn