Quảng cáo Facebook

Quảng cáo facebook

FACEBOOK #1700.000đ

Phí cài đặt Miễn phí
Phí dịch vụ 370.000đ
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc bản tin
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn

FACEBOOK #22.000.000đ

Phí cài đặt Miễn phí
Phí dịch vụ 800.000đ
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc bản tin
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn

FACEBOOK #34.000.000đ

Phí cài đặt Miễn phí
Phí dịch vụ 1.200.000đ
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc bản tin
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn

FACEBOOK #46.000.000đ

Phí cài đặt Miễn phí
Phí dịch vụ 1.600.000đ
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc bản tin
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn

FACEBOOK #510.000.000đ

Phí cài đặt Miễn phí
Phí dịch vụ 2.500.000đ
Vị trí hiển thị Bên phải hoặc bản tin
Báo cáo Hàng tuần
Đặt logo trênbang.vn