Đăng ký hosting

Hosting
Start
23.000đ
/tháng
700MB dung lượng
15.000MB băng thông
5 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Sinh viên
36.300đ
/tháng
1.000MB dung lượng
35.000MB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá nhân
53.000đ
/tháng
1.200MB dung lượng
50.000MB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá nhân ++
72.700đ
/tháng
2.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
3 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Bán chuyên nghiệp
116.000đ
/tháng
4.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
6 MySQL
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Chuyên nghiệp
159.000đ
/tháng
6.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
9 MySQL
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Doanh nghiệp
318.000đ
/tháng
8.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
Unlimited Sub Domain
5 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Thương mại điện tử
451.500đ
/tháng
10.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
20 MySQL
Unlimited Sub Domain
7 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Start
34.000đ
/tháng
700MB dung lượng
15.000MB băng thông
5 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
0 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Sinh viên
41.600đ
/tháng
1.000MB dung lượng
35.000MB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá nhân
72.700đ
/tháng
1.200MB dung lượng
50.000MB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
3 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá nhân ++
87.800đ
/tháng
2.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
5 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Bán chuyên nghiệp
136.600đ
/tháng
4.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
10 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Chuyên nghiệp
185.600đ
/tháng
6.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Doanh nghiệp
342.000đ
/tháng
8.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
20 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
5 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Thương mại điện tử
477.200đ
/tháng
10.000MB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
25 MySQL
3 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
7 Addon Domain
Unlimited Park Domain